PolskiEnglish

Vinaora Visitors Counter


Strona była odwiedzana

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter razy. 

Punktacja

Punktacja MEiN: 40 pkt
ICI Journals Master List 2018 (ICV): 96.79
(wartość znormalizowana: 8.13)
Poprzedni wskaźnik ICV: 108.66 (z 2014 roku)
Informacja dla autorów

Czasopismo Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wszystkie nadesłane prace poddawane są ocenie dwóch recenzentów (patrz: Procedura recenzowania). Zamieszczone w czasopiśmie prace dostępne są również nieodpłatnie na stronie internetowej http://forensicscience.pl. Podstawowym językiem czasopisma jest język angielski.

Przesyłane do czasopisma prace powinny spełniać poniższe zasady:

1.  Format nadsyłanych prac. Prace do publikacji w Problems of Forensic Sciences należy nadsyłać w formie elektronicznej (artykuły w plikach *.doc lub *.docx, ryciny – patrz pkt. 4c) na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . W treści wiadomości powinna znaleźć się również lista co najmniej czterech sugerowanych recenzentów danej pracy (specjalistów w danej dziedzinie) wraz z ich danymi kontaktowymi.

2.  Dziedzina i język pracy:

   redakcja przyjmuje prace doświadczalne i poglądowe, kazuistyczne, metodologiczne oraz doniesienia (o ile zawierają nowe, ważne informacje) z zakresu szeroko rozumianych nauk sądowych, m.in. toksykologii, genetyki sądowej, medycyny sądowej, kryminalistyki, psychologii i psychiatrii sądowej, badania wypadków drogowych oraz prace z zakresu nauk pokrewnych;

   prace muszą być napisane w języku angielskim lub polskim, a po uzyskaniu pozytywnej recenzji drukowane są w języku angielskim i polskim. Przekładu dokonuje redakcja.

3.  Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków wraz ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach Redakcja może przyjąć do druku prace obszerniejsze.

4.  Artykuł powinien zawierać:

a.  Informację o autorach. Autorzy powinni zamieścić:

   imię i nazwisko oraz stopień/tytuł naukowy;

   afiliację;

   adres e-mail;

   numer telefonu;

   pełne dane do korespondencji.

b.  Streszczenie. Autorzy zobowiązani są do umieszczenia na początku artykułu streszczenia w języku angielskim o objętości nie większej niż 20 wersów, zawierającego 6 obowiązkowych elementów:

   cel artykułu;

   rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego;

   główne wyniki badań/analiz;

   implikacje praktyczne dla nauk sądowych;

   3–6 słów kluczowych.

c.  Ryciny i tabele dołączane do artykułu muszą spełniać następujące warunki:

   akceptujemy pliki: graficzne w formatach *.bmp, *.jpg, *.tif o rozdzielczości obrazu 300–400 dpi, pliki *.eps lub pliki programów takich, jak: Corel Draw, Excel, itp.;

   numery tabel oraz rycin oznacza się cyframi arabskimi;

   zarówno ryciny, jak i tabele powinny być opisane w języku angielskim;

   ryciny i tabele publikowane są wyłącznie w wersji anglojęzycznej artykułu.

d.  Literaturę cytowaną. Odsyłacze w tekście do cytowanych prac powinny być zgodne ze standardami APA (American Psychological Association), a więc:

   Jeden autor. Bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca, zawsze należy podać nazwisko autora i datę publikacji pracy; w przypadku więcej niż jednej pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (np. 2001a); zasada ta obowiązuje także w przypadku większej liczby autorów danej pracy. Przykład zapisu:

     Jak stwierdza Kowalski (2001)…

     Badania wskazują, iż… (Kowalski, 2001).

   2 autorów. Bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca, zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji pracy; w przypadku więcej niż jednej pracy tych autorów opublikowanej w tym samym roku należy dodać kolejne litery alfabetu. Przykład zapisu:

     Jak sugerują Kowalski i Nowak (1999)...

     Badania wskazują, iż... (Kowalski, Nowak, 1999).

   3−5 autorów. Przywołując po raz pierwszy, należy wymienić nazwiska wszystkich autorów i rozdzielić je przecinkami Przy kolejnych wskazaniach tej samej pracy można zastosować określenie „i współpracownicy” (w przypadku umieszczenia przywołania nazwisk w strukturze zdania) lub „i in.” (w przypadku, gdy nazwiska autorów nie stanowią części struktury zdania). Przykład zapisu:

     Przywołanie po raz pierwszy:

     Jak sugerują Nowak, Kowalski i Jankiewicz (2003)...

     Badania (Nowak, Kowalski i Jankiewicz, 2003) wskazują, iż...

     Kolejne przywołania:

     Badania Nowaka i współpracowników (2003) wskazują, iż...

     Badania te (Nowak i in., 2003)...

   6 lub więcej autorów. Wymienić należy tylko nazwisko pierwszego autora zarówno, gdy praca przywoływana jest po raz pierwszy, jak i w późniejszych przywołaniach, natomiast pozostałych autorów należy określić jako współpracowników (w strukturze zdania) lub zastąpić skrótem „i in.” (gdy nazwiska nie stanowią części struktury zdania). W wykazie piśmiennictwa należy umieścić nazwiska wszystkich autorów pracy. Przykład zapisu:

     Nowakowski i współpracownicy twierdzą, iż ... (1997).

     Pierwsze badania na ten temat (Nowakowski i in., 1997) sugerują...

   Przywoływanie jednocześnie kilku prac. Należy wymienić je w nawiasie alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora. Przywołania kolejnych prac muszą być oddzielone średnikiem i również umieszczone w nawiasie. Lata wydania prac tego samego autora/autorów muszą być oddzielone przecinkiem. Przykład zapisu:

     (Kowalski, 2001; Nowak i Kowalski, 1999).

     (Kowalski, 1997, 1999, 2004a, 2004b; Nowak i Kowalski, 1999).

e.  Wykaz piśmiennictwa. Publikowany jest wyłącznie w wersji anglojęzycznej artykułu. Winien być on ułożony w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów zgodnie z regułami określonymi przez APA:

   książka:

     Nazwisko, X., Nazwisko2, Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

   książka napisana pod redakcją:

     Nazwisko, X., Nazwisko2, Y., Nazwisko3, Z. (Eds.), (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

   rozdział w pracy zbiorowej:

     Nazwisko, X., Nazwisko2, Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł rozdziału. (In) X. Nazwisko, Y. Nazwisko (Eds.), Tytuł książki (pp. strona początku−strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

   artykuł w czasopiśmie:

     Nazwisko, X., Nazwisko2, Y.,Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu), strona początku−strona końca.

   artykuł na stronie internetowej:

     Nazwisko, X. Nazwisko2, Y.,Nazwisko3, Z. (data publikacji). Tytuł. Retrieved month day, year from http://xxxxxxxxx (Data oraz adres strony, z której artykuł został udostępniony)

   artykuł w czasopiśmie online:

     Nazwisko, X., N azwisko2, Y .,Nazwisko3, Z . (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr, Retrieved month day, year from: http://xxxxxxxxx (Data oraz adres strony, z której artykuł został udostępniony)

   artykuł w druku (z numerem DOI):

     Nazwisko, X., Nazwisko2, Y., Nazwisko3, Z. (in press). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr czasopisma. DOI:xxxx.

   norma – przykład:

     PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja – Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.

   niepublikowana lub nieformalnie publikowana praca (np. licencjacka, magisterska):

     Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Praca niepublikowana [lub "Praca zgłoszona do publikacji"/ "Praca w przygotowaniu"], Wydział, Uniwersytet.

5.  Przed rozpoczęciem prac redakcyjnych każdy z autorów będzie zobowiązany do wypełnienia na komputerze dostarczonego przez Redakcję formularza oświadczenia o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji; odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia spada na autora zgłaszającego tekst. Formularz jest wyrazem braku akceptacji Redakcji wobec wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, takich jak ghostwriting oraz guest authorship. Wszelkie przypadki ich występowania będą ujawniane z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

6.  Redakcja nie płaci honorarium autorskiego za publikowane teksty.

7.  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, skrótów, zmiany tytułów i innych zmian redakcyjnych bez zgody autora. Prosimy o szczególną dbałość o prawidłową pisownię wszystkich wymienianych w artykule nazwisk, imion, tytułów cytowanych pozycji, dat, liczb, danych statystycznych, miar, wag itp.

8.  Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją, że artykuł nie był jeszcze publikowany i został napisany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. Redakcja nie będzie przyjmować artykułów wysyłanych jednocześnie do kilku wydawców i wszystkie takie artykuły, a także inne, nadesłane w przyszłości przez tego samego autora (autorów), będą odsyłane. Nadesłanie artykułu oznacza także, że autor (autorzy) wyrażają zgodę na jego publikację i zgadzają się na przeniesienie wyłącznego prawa do korzystania przez Wydawcę z autorskich praw majątkowych, w tym utrwalania i rozpowszechniania utworu w postaci drukowanej oraz elektronicznej na różnych nośnikach, także w systemach baz danych i sieci internetowej.

9.  Nadesłane teksty po wstępnej ocenie i selekcji dokonywanej przez redaktorów tematycznych będących członkami Komitetu Redakcyjnego podlegają recenzji (patrz: Procedura recenzowania) przez dwóch recenzentów według formularza, który zawiera następujące pytania:

Ogólna wartość

artykułu:                       Czy tematyka artykułu jest ważna?

                                   Czy artykuł posiada naukową/praktyczną/edukacyjną wartość?

Tytuł:                           Czy tytuł jest spójny z prezentowanym w artykule problemem?

                                   Czy tytuł oddaje główne założenie badania?

Streszczenie:                 Czy streszczenie jest odpowiednio podzielone?

                                   Czy streszczenie pokazuje zarys całego artykułu?

Wstęp:                         Czy zarys badania jest jasny i pomocny dla osób nieobeznanych z tematyką?

                                   Czy cel tego artykułu został jasno określony?

Opis przypadku:             Czy przypadek został dokładnie i przejrzyście opisany?

                                   Czy artykuł dodaje jakieś nowe ustalenia do obecnego stanu wiedzy na ten temat?

Materiały

i metody:                      Czy zakres badań i metodologia zostały odpowiednio wyjaśnione?

                                  Czy kryteria doboru próby zostały jasno wyjaśnione i uzasadnione?

                                  Czy podstawowe cechy próby zostały odpowiednio opisane?

                                  Czy wielkość próby jest odpowiednia i reprezentatywna?

                                  Czy dane były zbierane w sposób systematyczny i kompleksowy?

                                  Czy metody statystyczne są odpowiednie?

                                  Czy są jakiekolwiek etyczne zastrzeżenia dotyczące tego artykułu?

Rezultaty:                    Czy analizy są systematyczne?

                                  Czy wyniki są wiarygodne?

                                  Czy rezultaty są ważne?

Dyskusja:                     Czy interpretacja wyników jest jasno przedstawiona i odpowiednio wsparta przez dowody?

Wnioski:                      Czy wnioski są ważne i logicznie uzasadnione przez przedstawione dowody?

Grafiki:                        Czy wszystkie figury i tabele są właściwe i konieczne?

Piśmiennictwo:             Czy piśmiennictwo jest aktualne?

                                Czy najważniejsze dotychczas opublikowane na ten temat materiały zostały zacytowane?

 
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies
Możesz zmienić ustawienia polityki plików cookies w Twojej przeglądarce